Programy

Zestaw programów i podręczniki

W roku szkolnym 2017/2018 w przedszkolu obowiązuje następujący program wychowania przedszkolnego:

1. Program wychowania przedszkolnego - "Wokół przedszkola” wydawnictwo MAC – Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska.

Program został dostosowany do Rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 356) i na wniosek Rady Pedagogicznej dopuszczony został przez dyrektora przedszkola do realizacji z dniem 01 września 2017 r.

Zgodnie z podstawą programową nadrzędnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, które realizowane jest przez proces kształcenia obejmujący opiekę, wychowanie i nauczanie.

Program stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych wskazanych w podstawie programowej.

Program wychowania przedszkolnego "Wokół przedszkola" zawiera: 
  • Cele kształcenia. Zakładane osiągnięcia dziecka
  • Treści kształcenia. Materiał nauczania i wychowania
  • Sposoby realizacji celów i treści kształcenia
  • Diagnozowanie rozwoju dziecka
  • Indywidualizację procesu wspierania rozwoju dziecka
2. „PRZYGODA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM PODWÓJNĄ SZANSĄ” - program wychowania przedszkolnego z zastosowaniem podejścia metodycznego typu CLIL w edukacji przedszkolnej. (Program własny, autorki: Irena Walaszek, Ewelina Kaźmierczyk, Eunika Kupczyńska, Marzena Polewska)

Do tradycyjnych sposobów nauczania języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym należą metody wykorzystujące elementy zabawy i komunikacji w połączeniu z wierszami, piosenkami, wyliczankami. Inne rodzaje nauczania języka obcego, czyli modelowanie, projektowanie itd., są rzadko wykorzystywane w zastosowaniu do dzieci. Stosowanie w procesie nauczania dzieci w wieku przedszkolnym języka obcego tylko tradycyjnych metod nie jest w pełni zgodne z celami ich wychowania i nauczania. Celem kształcenia na tym etapie edukacji jest wszechstronny rozwój osobowości i zdolności dziecka, dlatego też kształcenie typu CLIL (Content and Language Integrated Learning- zintegrowane kształcenie przedmiotowo–językowe) stanowić może doskonały sposób motywowania dzieci do nauki.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA REALIZOWANA W PRZEDSZKOLU