Programy

Zestaw programów i podręczniki

Na podstawie Uchwały Nr 48/0/2019-20 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego nr 66 w Łodzi z dnia 30/08/2019 obowiązuje następujący program wychowania przedszkolnego:

1. "Wokół przedszkola. Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego" Grupa MAC S.A, 2018 

Program  dopuszczony został przez dyrektora przedszkola do realizacji z dniem 01 września 2019/2020 r.

Zgodnie z podstawą programową nadrzędnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, które realizowane jest przez proces kształcenia obejmujący opiekę, wychowanie i nauczanie.

Program stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych wskazanych w podstawie programowej.

"Program wychowania przedszkolnego" zawiera: 
  • Cele kształcenia. Zakładane osiągnięcia dziecka
  • Treści kształcenia. Materiał nauczania i wychowania
  • Sposoby realizacji celów i treści kształcenia
  • Diagnozowanie rozwoju dziecka
  • Indywidualizację procesu wspierania rozwoju dziecka
PROGRAMY WSPOMAGAJĄCE:

1.„PRZYGODA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM PODWÓJNĄ SZANSĄ” - program wychowania przedszkolnego z zastosowaniem podejścia metodycznego typu CLIL w edukacji przedszkolnej. (Program własny, autorki: Irena Walaszek, Ewelina Kaźmierczyk, Eunika Kupczyńska, Marzena Polewska)

Do tradycyjnych sposobów nauczania języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym należą metody wykorzystujące elementy zabawy i komunikacji w połączeniu z wierszami, piosenkami, wyliczankami. Inne rodzaje nauczania języka obcego, czyli modelowanie, projektowanie itd., są rzadko wykorzystywane w zastosowaniu do dzieci. Stosowanie w procesie nauczania dzieci w wieku przedszkolnym języka obcego tylko tradycyjnych metod nie jest w pełni zgodne z celami ich wychowania i nauczania. Celem kształcenia na tym etapie edukacji jest wszechstronny rozwój osobowości i zdolności dziecka, dlatego też kształcenie typu CLIL (Content and Language Integrated Learning- zintegrowane kształcenie przedmiotowo–językowe) stanowić może doskonały sposób motywowania dzieci do nauki.

2. "PROGRAM WSPIERANIA INDYWIDUALNEGO ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI I KSZTAŁTOWANIA PROCESÓW PSYCHOFIZYCZNYCH DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM"

Redakcja - I. Walaszek, M. Kielek, B. Kapituła - Janicka, I. Ofis, A. Olejniczak, M. Zakrzewska


PROGRAMY UZUPEŁNIAJĄCE

1. PROGRAM WYCHOWAWCZY PM 66
autor: I. Walaszek, M. Kielek, E. Kaźmierczyk, E. Kupczyńska

2. PROGRAM PROFILAKTYCZNY PM 66
autor: I. Walaszek, M. Kielek, E. Kaźmierczyk, E. Kupczyńska